Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky.

Náš prístup je jedinečný a podstatne odlišný od bežných spôsobov terapie. Našim cieľom je priniesť klientovi rýchle stabilné zlepšenia a naučiť ho, ako si môže získanú psychickú pohodu sám udržiavať.

Prístup orientovaný na výsledok.

Náš prístup k pomoci je moderný, edukatívny, v súlade s vedou a zameraný na dosiahnutie želaných pozitívnych zmien v krátkom čase. Je vhodný najmä pre racionálnych ľudí s aktívnym prístupom k zvyšovaniu kvality svojho života. 

Zameranie na príčiny

Zaujímame sa o prvotné a kľúčové príčiny problémov, nielen o zrejmé symptómy. Ich efektívne vyriešenie umožní dosiahnuť trvalé zlepšenia.

Integratívny prístup

Kombinujeme tie najúčinnejšie terapeutické metódy a využívame ich spôsobom, ktorý zohľadňuje potreby aj osobnosť klientov.

Celostný prístup

Problémy klientov vidíme v širšom kontexte a riešime ich v rôznych oblastiach súčasne (psychická, telesná, sociálna, pracovná).

Edukácia a svojpomoc

Klienti lepšie chápu príčiny svojich problémov a spôsob ich riešenia. Osvojujú si praktické techniky, ktoré využijú aj v bežnom živote.

Overené a spoľahlivé metódy.

Využívame vedecky overené terapeutické metódy a rôzne formy psychoedukácie, ktoré unikátnym spôsobom prepájame, aby sme dosiahli ten najlepší výsledok pre klienta. S využívaním týchto metód máme 15-ročné praktické skúsenosti. 

Hlavné metódy

Kognitívno-behaviorálna terapia

KBT klientom účinne pomáha uvedomiť si a zmeniť vlastné nefunkčné vzorce myslenia a správania s cieľom pozitívne ovplyvniť aj svoje neželané emócie a telesné pocity. KBT je odborníkmi celosvetovo uznávaná ako veľmi efektívna terapeutická metóda.

Psychoedukácia

Dosiahnutie trvalých zlepšení si vyžaduje istú mieru znalostí o fungovaní mysle, probléme samotnom a spôsoboch jeho nápravy. Na seminároch a prednáškach klienti získavajú potrebné informácie a učia sa terapeutické nástroje, ktoré môžu v rámci svojpomoci využívať aj v bežnom živote.

Terapia rozhovorom

Počas individuálnych sedení klienti spoločne s terapeutom riešia svoje osobné problémy, hovoria o príčinách a účinnom spôsobe ich nápravy. Súčasne spolu preverujú presvedčenia, postoje a názory klientov, ktoré by mohli ich problémy spôsobovať alebo udržiavať.

Koučing a osobné poradenstvo

Koučing a poradenstvo je súčasťou celkového zlepšenia u všetkých klientov. Vďaka nim dokážu ešte úspešnejšie zvládať svoj vlastný život, rodičovstvo, vzťahy, prácu a tiež dosiahnuť rovnováhu jednotlivých oblastí života.

Mindfulness

Praktický nácvik všímavosti zameriavaním vedomia na prítomný okamih a súčasným pokojným uvedomovaním si svojich vlastných myšlienok, pocitov a telesných vnemov. Všímavosť a uvedomovanie môže byť tiež východiskom či súčasťou iných metód pomoci.

Hypnoterapia

Hypnóza je efektívna metóda, ktorá nám umožňuje pozitívne vplývať priamo na podvedomú myseľ klientov a pomáha im zbaviť sa neželaných emócií, zvykov, nutkaní, telesných pocitov či spracovať traumy. Prepojením hypnózy a KBT pomáhame klientom aj v oblasti nutkavých myšlienok a zmene vzorcov správania.

Skupinová terapia

Skupinová terapia je pre klientov príležitosťou podeliť sa v bezpečnom prostredí o svoj problém a skúsenosti s ľuďmi v podobnej situácii, získať nový uhol pohľadu, spätnú väzbu, pochopenie, podporu a motiváciu na dosiahnutie ďalších zlepšení.

Podporné metódy

Progresívna svalová relaxácia

Opakovaným systematickým napínaním a uvoľňovaním svalstva klienti dosahujú zníženie svalového napätia a súčasne psychické uvoľnenie.

Autogénny tréning

Nácvik a osvojenie si techník, ktoré klient využíva na vedomé prácu s vlastnou mysľou aj telom s cieľom dosiahnuť a udržiavať si stav prehĺbeného uvoľnenia.

Nácvik zručností a svojpomoci

Klienti si prakticky nacvičujú rôzne terapeutické techniky a zručnosti, vďaka čomu dokážu sami ovplyvňovať vlastné myslenie, správanie a emócie.

Arteterapia

Počas arteterapie vedieme a podporujeme klientov k slobodnému sebavyjadreniu prostredníctvom umenia, často kresbou. Zlepšujeme sebapoznanie a komunikáciu.

Dychové techniky

Klienti si osvojujú techniky správneho spôsobu dýchania a predídenia hyperventilácii pri silnej úzkosti, strese a pri záchvate paniky či tetánie.

Meditácia

Meditácia pomáha klientom zbaviť sa napätia, posilniť vnútorný pokoj, zlepšiť svoju emocionálnu rovnováhu a zvýšiť si duševnú pohodu.

Časté otázky

Odpovede na časté otázky o našich metódach pomoci.

Koľko budem mať individuálnych sedení?

V rámci terapeutického pobytu sa oblastiam, ktoré inak bývajú súčasťou individuálnych sedení (psychoedukácia, nácvik techník atď.), venujete počas interaktívnych seminárov (9 hodín týždenne). Okrem toho máte každý týždeň 2 individuálne sedenia, kde s terapeutom riešite iba vaše osobné problémy. Obvykle to plne postačuje a v prípade potreby máte možnosť objednať si ďalšie individuálne sedenia.

Budem musieť na skupinovej terapii hovoriť o svojom probléme?

Nie. Počas skupinovej terapie sa zapájate v takej miere, ako sami uznáte za vhodné. V rámci žiadnej spoločnej aktivity sa od vás nebude vyžadovať, aby ste pred ostatnými klientmi hovorili o veciach, ktoré by vám mohli byť nepríjemné. 

Je nutné absolvovať hypnózu?

Ak by ste mali z akýchkoľvek dôvodov výhrady voči hypnóze, je to úplne v poriadku a nie je nutné ju podstúpiť. V takom prípade môžete využiť metódu katatýmnej imaginácie alebo iné spôsoby dosiahnutia želaných zmien.

Psychológ ALAVITA

Chcete sa poradiť?

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi a získajte ďalšie podrobnosti o službách centra ALAVITA. 

Zdieľať stránku