Reklamačný poriadok

spoločnosti Recovery Resorts, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 46830995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B, telefón 0944227731, e-mail office@recres.sk; vypracovaný na základe a podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok upravuje postup klienta – ako spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej v texte aj „klient – spotrebiteľ“); a spoločnosti Recovery Resorts, s.r.o.,  (ďalej v texte len „RR“) v prípade, ak aj napriek všetkému úsiliu RR o zachovanie vysokej kvality poskytovaných, resp. predávaných služieb / tovarov / výrobkov, vznikne na strane klienta – spotrebiteľa dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za ich vady.

Reklamácie klientov – právnických osôb, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Reklamácie sú pre RR motivačným nástrojom na zvyšovanie kvality poskytovaných, resp. predávaných služieb / tovarov / výrobkov. Tento reklamačný poriadok upravuje postupy a činnosti pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií (ďalej len „reklamačné konanie“).

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby / tovaru / výrobku.

RR zodpovedá za vady poskytovaných, resp. predávaných služieb / tovarov / výrobkov podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

1.2 PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

V prípade, že po zistení dôvodov a skutočností, ktoré môžu byť predmetom reklamácie si klient – spotrebiteľ uplatní svoje právo na reklamáciu, je povinný tak urobiť bezodkladne, a to niektorým z nasledovných spôsobov uplatnenia:

  • osobne, priamo na mieste poskytnutia, resp. predaja služby / tovaru / výrobku u príslušného zodpovedného zamestnanca prevádzky RR, ktorý zabezpečí spísanie zápisnice uplatnení reklamácie (štandardizovaného Reklamačného protokolu),
  • písomne, doporučenou listovou zásielkou, odoslanou na adresu RR;

inak právo na reklamáciu zaniká. Na reklamácie uplatnené až po stanovenej lehote (v zmysle znenia predošlej vety „bezodkladne“) nebude RR prihliadať.

Klient – spotrebiteľ má právo reklamovať vady služby / tovaru / výrobku len vo vlastnom mene.

Prevzatie a vybavenie reklamácie sa dokumentuje dokladom, ktorý vydáva RR. Pri uplatnení reklamácie RR vydá klientovi – spotrebiteľovi potvrdenie. RR o vybavení reklamácie vydá klientovi – spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

RR po poučení klienta – spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§§ 622 „odstrániteľné vady“ a 623 „neodstrániteľné vady“ Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia klienta – spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si uplatňuje, určia spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby / tovaru / výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsobom vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Klient – spotrebiteľ je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, najmä podať pravdivé informácie a predložiť doklady týkajúce sa reklamovanej služby / tovaru / výrobku, vrátane dokladov o zaplatení reklamovanej služby / tovaru / výrobku.
Ak to povaha reklamácie vyžaduje, klient – spotrebiteľ má povinnosť umožniť RR prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý na ubytovanie, aby sa RR mohla presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

RR vedie evidenciu o reklamáciách, ktorú na požiadanie poskytnú orgánu dozoru na nazretie.
Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie spolu s vyjadreniami kompetentných zamestnancov.

Za predpokladu, že RR po preskúmaní a posúdení reklamácie uzná reklamáciu ako opodstatnenú, bude klientovi – spotrebiteľovi v reklamačnom konaní poskytnutá jedna z nasledovných foriem kompenzácie:

  • odstránenie vady poskytovanej služby / tovaru / výrobku,
  • výmenu služby / tovaru / výrobku za iné,
  • vrátenie plnej alebo pomernej časti ceny zaplatenej služby / tovaru / výrobku,
  • poskytnutím primeranej zľavy z ceny budúcej poskytovanej služby, ale len za predpokladu, že klient – spotrebiteľ s týmto riešením súhlasí.

1.3 OSOBITNÉ USTANOVENIA

Nespokojnosť s poskytovanými, resp. predávanými službami / tovarom / výrobkami bez uplatnenia nárokov z vád, je klient – spotrebiteľ oprávnený vyjadriť podaním sťažnosti, prípadne podnetu, na ktorých postup uplatňovania a vybavovania sa primerane použijú hore uvedené ustanovenia.
Klient – spotrebiteľ má právo na služby / tovar / výrobky v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Klient – spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.
Klient – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 82799 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe je ars@soi.sk.

Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe RR, alebo okolnosti na strane klienta – spotrebiteľa, na základe ktorých klient – spotrebiteľ úplne alebo sčasti nevyužije objednanú, zaplatenú a RR zabezpečenú službu / tovar / výrobok, nevzniká klientovi – spotrebiteľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny takejto služby / tovaru / výrobku. RR nezodpovedajú za škodu, ktorú sama nezavinila a nezavinili ju ani jej dodávatelia služieb / tovarov / výrobkov a škoda bola spôsobená klientovi – spotrebiteľovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb / tovarov / výrobkov, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

1.4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je záväzný pre RR a pre všetkých klientov – spotrebiteľov RR.

Reklamačný poriadok je umiestnený na všetkých prevádzkach RR na viditeľnom mieste dostupnom klientovi – spotrebiteľovi.

RR si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2022.