Ubytovací poriadok

účelového pobytového zariadenia ALAVITA (ďalej len „zariadenie“), ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Recovery Resorts, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 46830995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B.

1. V zariadení môže byť ubytovaná len osoba riadne prihlásená na pobyt (ďalej len „klient“). Klient sa prihlasuje v prijímacej kancelárii zariadenia (ďalej len “kancelária”) ihneď pri príchode. Za týmto účelom je klient povinný predložiť príslušnému pracovníkovi svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný podľa Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, vyplniť a odovzdať v kancelárii zariadenia úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené mu pri príchode pracovníkom kancelárie, pričom všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne. 

3. Kancelária zariadenia je prístupná klientom denne v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. v prípade potreby na požiadanie. Chod kancelárie zabezpečuje poverený zamestnanec.

4. Zamestnanec zariadenia počas prihlasovania na pobyt vysvetlí klientovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie izieb na požiadanie, základné orientačné a bezpečnostné informácie o zariadení.

5. Za all-inclusive pobyt v zariadení platí klient podľa potvrdenej objednávky vopred formou zálohovej faktúry. Za služby nad rámec all-inclusive pobytu zariadenie účtuje klientovi ceny podľa platného cenníka, ktorý je umiestnený k nahliadnutiu v kancelárii zariadenia. Ceny môže zariadenie zmeniť v prípade, ak klient požaduje iný typ izby a/alebo iné služby, ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka zariadenia. Splatnosť ceny za pobyt a za služby poskytnuté zariadením je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

6. Na základe objednaného a potvrdeného pobytu je zariadenie povinné ubytovať klienta v čase od 13:00 hod. dňa príchodu, ak nie je dohodnuté inak. Klient nemá nárok na skoršie ubytovanie.

7. Zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky, prípadne je vo vyššej kategórii. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takom prípade klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej izbe zariadenia, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné.

8. Na vyžiadanie (napríklad pri opakovanom príchode do budovy zariadenia či vstupu do areálu zariadenia) je klient povinný preukázať sa platným dokladom totožnosti zamestnancovi zariadenia, ak ho k tomu vyzve.

9. Klient je povinný prispôsobiť svoj pobyt v zariadení a jeho prevádzkach s prihliadnutím na svoj aktuálny zdravotný stav, kondíciu a svoje fyzické a psychické schopnosti. Zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené klientovi na zdraví či na majetku mimo areálu zariadenia. Klient je povinný riadne a včas oboznámiť personál zariadenia s akýmikoľvek závažnými či inak dôležitými zdravotnými obmedzeniami a špecifikami, vrátane prípadnými stravovacích obmedzení. Tieto obmedzenia vopred nahlási zamestnancovi v kancelárii zariadenia pri nástupe na pobyt. Úplne, presne a správne ich uvedie do Dotazníka zdravotného stavu klienta. Ich správnosť a pravdivosť potvrdí svojim podpisom. Pokiaľ sa zmenu v zdravotnom stave klienta či na jeho psychickej pohode objavia počas pobytu v zariadení, klient je povinný o tom ihneď upovedomiť zamestnancov zariadenia.

10. Počas pobytu je klient povinný dodržiavať základné pravidlá slušnosti a vystupovania tak, aby svojim správaním, vzhľadom či prejavom neobťažoval iných klientov či zamestnancov zariadenia. To sa rovnako týka aj dodržiavania osobnej hygieny a nepoužívania výrazných parfumov.

11. Klient je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Pred každým odchodom z izby je klient povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, uzatvoriť okná, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo a zatvoriť vstupné dvere.

12. Klient má povinnosť dávať odpad výlučne do nádob vyhradených k takémuto účelu.

13. V izbách a ani v iných priestoroch zariadenia nemajú klienti dovolené bez súhlasu zamestnancov robiť zmeny na vybavení, vrátane jeho premiestňovania, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení, vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

14. V celom zariadení a zvlášť na izbe má klient prísne zakázané manipulovať s otvoreným ohňom v akejkoľvek forme (sviečky, vonné tyčinky a pod.) ani používať akúkoľvek formu aromatizácie priestoru (osviežovače, aromatizéry) a porušenie tohto zákazu je považované za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku.

15. V celom zariadení a zvlášť na izbe je klientovi zakázané používať akékoľvek vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa nevzťahuje iba na elektrické spotrebiče slúžiace výlučne na osobnú hygienu klienta (t. j. holiaci strojček, el. zubná kefka, fén a pod.).

16. Pracovníci zariadenia môžu vstupovať do izby klienta a klient má povinnosť im to umožniť v prípade, ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, zabezpečiť upratovanie a doplnenie izbových doplnkov, poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú pomoc a tiež v prípade, že majú podozrenie, že klient tento Ubytovací poriadok akýmkoľvek spôsobom porušuje. V záujme ochrany života a zdravia klienta sú pracovníci oprávnení vstúpiť do izby klienta aj v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že klient sa zdržiava na izbe a aj napriek opakovanému klopaniu a výzvam pracovníkov RR na otvorenie, na tieto výzvy nereaguje. 

17. V celom areáli a priestoroch zariadenia platí celodenný pokojový režim a klienti sú povinní ho dodržiavať.

18. Klient má povinnosť dodržiavať nočný pokoj v zariadení, ktorý platí denne v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod.. Správanie klienta v zariadení počas nočného pokoja nesmie rušiť ostatných klientov zariadenia. Nie je vhodné hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na chodbách, balkónoch a podobne. Klient je povinný zdržiavať sa počas nočného pokoja vo svojej izbe. Výnimku tvorí potreba konzultácie klienta s terapeutom či iným odborným personálom zariadenia. Na toto prípadné operatívne stretnutie slúži miestnosť na individuálnu terapiu alebo kancelária. Spoločenské akcie môžu byť v zariadení po 22:00 hod. len so súhlasom jeho vedenia.

19. Klienti nemajú dovolené vnášať do zariadenia a používať žiadnu elektroniku, počítače, tablety, rádiá, cd-prehrávače, fotoaparáty a pod. Výnimku tvoria mobilné telefóny. Klient si smie do zariadenia priniesť jeden mobilný telefón, ktorý bude vo vypnutom stave uschovaný v trezore zariadenia. Pracovník zariadenia ho v súlade s denným harmonogramom zariadenia na požiadanie vydá klientovi v čase jeho osobného voľna, denne v čase od 13.30 hod do 14.00 hod.. Klient môže telefón používať výhradne v tomto čase a vo vymedzenom priestore, prednáškovej miestnosti zariadenia. Po skončení vyhradeného času odovzdá klient zamestnancovi vypnutý mobilný telefón opätovne do úschovy. Akékoľvek iné používanie telefónu, fotografovanie, nahrávanie či iné vyhotovovanie nepovolenej dokumentácie priestorov zariadenia, iných klientov zariadenia, zamestnancov zariadenia a podobne, je prísne zakázané a je považované za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku. V prípade potreby môže rodina či blízky kontaktovať klienta počas jeho pobytu na kontaktných telefónnych číslach zariadenia. Zariadenie klientovi odkaz odovzdá, prípadne sprostredkuje hovor tak, aby nedochádzalo k narúšaniu denného režimu aktivít či iných klientov.

20. Pri ochorení alebo zranení klienta zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci a to v zásade na žiadosť klienta, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.

21. Zariadenie preberá zodpovednosť za vnesené veci ubytovaných klientov v rozsahu a za podmienok, ktoré stanovujú príslušné platné právne predpisy. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zariadenie nezodpovedá pokiaľ neboli riadne uložené v centrálnom trezore zariadenia počas celej doby pobytu klienta. Zariadenie poskytuje klientom na niektorých vybraných izbách bezpečnostné trezory, do ktorých odporúča uložiť cennosti či osobné lieky. Za predmety uložené v izbovom bezpečnostnom trezore zariadenie nezodpovedá. Použitie trezoru v izbe nie je možné považovať za prevzatie vecí zariadením do úschovy.

22. Vzniknuté poruchy a spôsobené škody na izbách je klient povinný ihneď nahlásiť v kancelárii zariadenia.

23. Prípadne podnety, sťažnosti a návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma vedenie zariadenia. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii v kancelárii.

24. Počas pobytu sa klient môže vzdialiť z areálu zariadenia iba so súhlasom terapeuta alebo inej zodpovednej osoby.

25. Prijímanie návštev pre klientov v areáli alebo priestoroch zariadení nie je povolené s ohľadom na zachovanie súkromia a diskrétnosti iných klientov zariadenia.

26. Klienti majú prísny zákaz vnášať do areálu a zariadenia akékoľvek vlastné jedlo, nápoje (ani zakúpené počas pobytu), nebezpečné látky, zbrane či predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň (nože, dráždivé spreje a pod).

27. Fajčenie (vrátane vapourovania, inhalovania či vdychovania) tabakových výrobkov a žuvanie tabaku je zakázané v celom areáli zariadenia. Pre fajčiarov je vyhradený konkrétny vonkajší priestor – fajčiarska zóna označená nápisom “Priestor určený na fajčenie”. Vo zvyšných priestoroch zariadenia, vrátane všetkých jeho izieb, balkónov, terás, interiéru aj exteriéru je fajčenie zakázané. Priestor vyhradený na fajčenie je klientom k dispozícii denne v čase od 7.00 – 22.00 hod. po dohode s personálom zariadenia tak, aby fajčiari nenarúšali harmonogram dňa a aktivít klientov zariadenia. V súlade so Zákonom o ochrane nefajčiarov nesmú fajčiari dymom či zápachom obťažovať iných klientov v zariadení. Ak klient poruší zákaz fajčenia a fajčí mimo priestoru vyhradeného na fajčenie alebo v inom čase ako je určené, zariadenie má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100,- Eur za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia. O takomto zvýšení ceny ubytovania je zariadenie povinné informovať klienta najneskôr pri ukončení pobytu, teda pri odubytovaní klienta. V prípade, že klient opakovane porušuje zákaz fajčenia, či iným podobným spôsobom nerešpektuje ubytovací poriadok zariadenia, má zariadenie právo pobyt klienta ukončiť predčasne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

28. V areáli a v priestoroch celého zariadenia je prísne zakázané prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje, a tiež prechovávať a užívať akékoľvek omamné či psychotropné látky (drogy). V prípade dôvodného podozrenia porušenia tohto bodu Ubytovacieho poriadku je zariadenie oprávnené a klient súhlasí s tým, že na vyzvanie zamestnanca zariadenia podstúpi test na overenie užitia alkoholu alebo omamných látok a tiež súhlasí s tým, že v jeho prítomnosti zamestnanci zariadenia skontrolujú jeho izbu a osobné veci. Zariadenie má nulovú toleranciu k požívaniu alkoholu a psychotropných látok klientmi počas celej doby trvania ich pobytu v zariadení a jeho vnesenie, držanie a požívanie sa považuje za hrubé porušenie tohto Ubytovacieho poriadku a Všeobecných obchodných podmienok, čo môže viesť až k okamžitému jednostrannému ukončeniu pobytu zo strany zariadenia.

29. Za škody spôsobené na vybavení, resp. inventári zariadenia, zodpovedá klient podľa príslušných platných právnych predpisov, pričom zariadenie je oprávnené požadovať náhradu škody vo výške jeho nadobúdacej hodnoty, ktorá je stanovená v písomnom cenníku nachádzajúcom sa v kancelárii zariadenia alebo účtovných dokladoch zariadenia. Je v záujme klienta informovať sa o jeho obsahu.

30. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku zariadenia, je klient povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia jeho pobytu v zariadení pri vyúčtovaní ubytovania a služieb, alebo výnimočne a so súhlasom vedenia zariadenia aj na základe daňového dokladu – faktúry. V prípade, ak klient odmietne uhradiť vzniknutú škodu, resp. nezaplatí riadne a včas v tejto súvislosti vystavený daňový doklad – faktúru; je zariadenie oprávnené požadovať od klienta aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zariadenia na náhradu spôsobenej škody.

31. Klient zariadenia má povinnosť opustiť svoju izbu najneskôr do 10:00 hod. v deň dohodnutého odchodu, pričom si batožinu uschová v kancelárii a môže absolvovať ďalšie aktivity až do 16:00 hod, kedy je povinný zariadenie opustiť. Ak tak neurobí, resp. urobí tak neskôr, má zariadenie právo vyúčtovať klientovi poplatok vo výške 50 Eur za izbu pri uvoľnení izby do 16:00 hod.. Po prekročení stanoveného časového limitu 16:00 hod. má zariadenie právo vyúčtovať klientovi poplatok vo výške 100 Eur v zmysle platného cenníka. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, ako klient vynesie z izby všetky svoje veci a príslušnému pracovníkovi zariadenia oznámi odhlásenie sa z pobytu. Zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu klienta a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby klientom. 

32. Zabudnuté veci klientov v zariadení sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov od posledného dňa pobytu klienta v zariadení. Po skončení tejto doby zariadenie odovzdáva zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci zariadenie zašle klientovi len na jeho požiadanie a za úhradu všetkých nákladov s tým spojených.

33. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku. V prípade hrubého alebo opakovaného porušenia, má vedenie zariadenia právo klientov pobyt predčasne ukončiť. V takom prípade klientovi zaniká nárok na vrátenie zostávajúcej časti úhrady za pobyt.

34. Zariadenie si vyhradzuje právo odmietnuť alebo s okamžitou platnosťou a jednostranne ukončiť poskytovanie pobytu alebo iných služieb záujemcovi, a to bez udania dôvodu. 

35. Tento Ubytovací poriadok a právne vzťahy vzniknuté na jeho základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ostatné práva a povinnosti zariadenia a klienta, ktoré nie sú obsiahnuté ani v tomto Ubytovacom poriadku ani vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie služieb v zariadení sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.”

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.05.2022.