Ubytovací poriadok

účelového pobytového zariadenia ALAVITA (ďalej len „zariadenie“), ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Recovery Resorts, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 46830995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B.

1. V zariadení môže byť ubytovaná len osoba riadne prihlásená na pobyt (ďalej len „klient“). Klient sa prihlasuje v prijímacej kancelárii zariadenia (ďalej len “kancelária”) ihneď pri príchode. Za týmto účelom je klient povinný predložiť príslušnému pracovníkovi svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný podľa Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, vyplniť a odovzdať v kancelárii zariadenia úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené mu pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Kancelária zariadenia je prístupná klientom denne v prípade potreby na požiadanie osobne alebo na tel. čísle 0944227731. Chod kancelárie zabezpečuje poverený zamestnanec.

4. Zamestnanec zariadenia počas prihlasovania na pobyt vysvetlí klientovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie izieb na požiadanie, základné orientačné a bezpečnostné informácie o zariadení a klient vyplní Kartu klienta. Počas prihlasovania na pobyt zamestnanec vypíše spoločne s klientom Kartu klienta a odovzdá klientovi kľúč od izby.

5. Za pobyt v zariadení platí klient podľa potvrdenej objednávky vopred formou zálohovej faktúry. Za služby nad rámec pobytu zariadenie účtuje klientovi ceny podľa platného cenníka, ktorý je umiestnený k nahliadnutiu v kancelárii zariadenia. Ceny môže zariadenie zmeniť v prípade, ak klient požaduje iný typ izby a/alebo iné služby, ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka zariadenia. Splatnosť ceny za pobyt a za služby poskytnuté zariadením je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. V cene pobytu nie je započítaná Daň za ubytovanie obci, ktorú je klient povinný zaplatiť pri odchode. Výška tohto poplatku je stanovená všeobecne záväzným nariadením obce na 0,50€/noc pre rok 2024.

6. Ak klient splnil všetky podmienky absolvovania pobytu, v deň jeho začiatku nastúpi na pobyt v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod., ak nie je dohodnuté inak. Do tohto času nemá klient nemá nárok ubytovanie, poskytnutie služieb ani parkovanie v areáli zariadenia. Pokiaľ sa klient v uvedenom čase nedostaví, bude po príchode do zariadenia postupovať v súlade s inštrukciami zamestnanca. V takom prípade klient berie na vedomie, že nemá nárok na dodanie ani náhradu služieb, ktoré z dôvodu svojho omeškania nevyužil.  

7. Zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky, prípadne je vo vyššej kategórii. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takom prípade klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej izbe zariadenia, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné.

8. Na vyžiadanie (napríklad pri opakovanom príchode do budovy) je klient povinný preukázať sa platným dokladom totožnosti zamestnancovi zariadenia, ak ho k tomu vyzve.

9. Klient je povinný prispôsobiť svoj pobyt v zariadení a jeho prevádzkach s prihliadnutím na svoj aktuálny zdravotný stav, celkovú kondíciu a svoje fyzické a psychické schopnosti. Priestory klubovej miestnosti s biliardom a šípkami či priestory fitness centra využívajú klienti na svoju vlastnú zodpovednosť. Zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené klientovi na zdraví či na majetku mimo areálu zariadenia.

10. Počas pobytu je klient povinný dodržiavať základné pravidlá slušnosti a vystupovania tak, aby svojim správaním, vzhľadom či prejavom neobťažoval iných klientov či zamestnancov zariadenia. To sa rovnako týka aj dodržiavania osobnej hygieny a nepoužívania výrazných parfumov.

11. Klient je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Pred každým odchodom z izby je klient povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, uzatvoriť okná, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo a zatvoriť vstupné dvere.

12. Klient má povinnosť dávať odpad výlučne do nádob vyhradených k takémuto účelu.

13. V izbách a ani v iných priestoroch zariadenia nemajú klienti dovolené bez súhlasu zamestnancov robiť zmeny na vybavení či dekoráciách, vrátane ich premiestňovania, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení, vykonávať zásahy do elektrickej ani inej inštalácie, a tiež manipulovať s nastavením radiátorov a vykurovacích telies.

14. V celom zariadení a zvlášť na izbe má klient prísne zakázané manipulovať s otvoreným ohňom v akejkoľvek forme (sviečky, vonné tyčinky a pod.) a porušenie tohto zákazu je považované za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku. Zákaz sa týka rovnako tak aróma difuzérov či iných podobných produktov, ktoré produkujú teplo či vôňu.

15. V celom zariadení a zvlášť na izbe je klientovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče (variče, kanvice, ohrievače a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na elektrické spotrebiče slúžiace výlučne na osobnú hygienu klienta (t. j. sušič vlasov, holiaci strojček, el. zubná kefka a pod.). Porušenie tohto zákazu je považované za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku.

16. Pracovníci zariadenia môžu vstupovať do izby klienta a klient má povinnosť im to umožniť v prípade, ak vzniklo podozrenie, že prišlo k porušeniu Ubytovacieho poriadku, je nevyhnutné odstrániť poruchu, zabezpečiť upratovanie a doplnenie izbových doplnkov, prípadne poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú pomoc.

17. V celom areáli a priestoroch zariadenia platí celodenný pokojový režim a klienti sú povinní ho dodržiavať.

18. Klient má povinnosť dodržiavať nočný pokoj v zariadení, ktorý platí vždy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod.. Správanie klienta v zariadení počas nočného pokoja nesmie rušiť ostatných klientov zariadenia. Nie je vhodné hlučné rozprávanie, spev a podobne. Klient je povinný zdržiavať sa počas nočného pokoja vo svojej izbe. Spoločenské akcie môžu byť v zariadení po 22:00 hod. len so súhlasom jeho vedenia. V prípade potreby môžu klienti počas trvania pobytu kontaktovať povereného zamestnanca zariadenia nonstop na telefónnom čísle 0944227731.

19. Pokiaľ si klient so sebou do zariadenia priniesol drobnú elektroniku – mobilný telefón, počítač, tablet, smart hodinky a pod., je klient povinný používať ich výhradne v priestoroch svojej izby a spôsobom, aby ich používaním neobťažoval iných klientov či zamestnancov zariadenia. Platí prísny zákaz vynášania mobilného telefónu, notebooku a smart hodiniek mimo priestoru vlastnej izby. V celých priestoroch a areáli zariadenia je prísne zakázané vytvárať akékoľvek obrazové či zvukové záznamy bez písomného súhlasu povereného zamestnanca zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje aj na vzdelávacie a iné aktivity zariadenia, na ktorých sa klient zúčastní. Porušenie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku a môže byť dôvodom k okamžitému ukončeniu pobytu.

20. Pri ochorení alebo zranení klienta zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci a to v zásade na žiadosť klienta, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.

21. Zariadenie preberá zodpovednosť za vnesené veci ubytovaných klientov v rozsahu a za podmienok, ktoré stanovujú príslušné platné právne predpisy. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zariadenie nezodpovedá pokiaľ neboli riadne uložené v centrálnom trezore zariadenia počas celej doby pobytu klienta. Zariadenie nezodpovedá za motorové vozidlá klientov, ktorým bolo umožnené parkovať v areáli zariadenia.

22. Vzniknuté poruchy a spôsobené škody na izbách je klient povinný ihneď nahlásiť v kancelárii zariadenia.

23. Prípadne podnety, sťažnosti a návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma vedenie zariadenia. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii v kancelárii.

24. V priebehu pobytu môžu kedykoľvek klienti opustiť priestory a areál zariadenia, vždy však spôsobom, aby dodržali denný harmonogram zariadenia a nočný pokoj.

25. V areáli ani priestoroch zariadenia nie je klientom povolené prijímať návštevy s ohľadom na zachovanie súkromia a diskrétnosti iných klientov zariadenia.

26. V priestoroch zariadenia vrátane areálu platí prísny zákaz vnášania akékoľvek vlastné potraviny, nebezpečné látky, zbrane či predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Tiež platí prísny zákaz vnášať do priestorov zariadenia akékoľvek zvieratá, rastliny, huby, športové náradie a dopravné prostriedky, vrátane bicyklov a kolobežiek.

27. Fajčenie (vrátane vapourovania, inhalovania či vdychovania) tabakových výrobkov a žuvanie tabaku je zakázané v celom areáli zariadenia. Pre fajčiarov je vyhradený konkrétny vonkajší priestor – fajčiarska zóna označená nápisom “Priestor určený na fajčenie”. Vo zvyšných priestoroch zariadenia, vrátane všetkých jeho izieb, balkónov, terás, interiéru aj exteriéru je fajčenie zakázané. Priestor vyhradený na fajčenie je klientom k dispozícii denne v čase od 6.00 – 22.00 hod. V súlade so Zákonom o ochrane nefajčiarov nesmú fajčiari dymom či zápachom obťažovať iných klientov v zariadení. Ak klient poruší zákaz fajčenia a fajčí mimo priestoru vyhradeného na fajčenie alebo v inom čase ako je určené, zariadenie má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 200,- Eur vrátane DPH za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia. O takomto zvýšení ceny ubytovania je zariadenie povinné informovať klienta najneskôr pri ukončení pobytu, teda pri odubytovaní klienta. V prípade, že klient opakovane porušuje zákaz fajčenia, či iným podobným spôsobom nerešpektuje ubytovací poriadok zariadenia, má zariadenie právo pobyt klienta ukončiť predčasne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

28. V areáli a v priestoroch celého zariadenia je prísne zakázané prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje, a tiež prechovávať a užívať akékoľvek omamné či psychotropné látky (drogy), či byť pod ich vplyvom. V prípade dôvodného podozrenia porušenia tohto bodu Ubytovacieho poriadku je zariadenie oprávnené a klient súhlasí s tým, že na vyzvanie zamestnanca zariadenia podstúpi test na overenie užitia alkoholu alebo omamných látok a tiež súhlasí s tým, že v jeho prítomnosti zamestnanci zariadenia skontrolujú jeho izbu a osobné veci. Zariadenie má nulovú toleranciu k požívaniu alkoholu a psychotropných látok klientmi počas celej doby trvania ich pobytu v zariadení a jeho vnesenie, držanie a požívanie, a tiež odmietnutie klienta vykonať úkony uvedené vyššie v tomto bode sa považuje za hrubé porušenie tohto Ubytovacieho poriadku a Všeobecných obchodných podmienok, čo má v tomto pípade za následok okamžité jednostranné ukončeniu pobytu zo strany RR.

29. Za škody spôsobené na vybavení, resp. inventári zariadenia, zodpovedá klient podľa príslušných platných právnych predpisov, pričom zariadenie je oprávnené požadovať náhradu škody vo výške jeho nadobúdacej hodnoty, ktorá je stanovená v písomnom cenníku nachádzajúcom sa v kancelárii zariadenia alebo účtovných dokladoch zariadenia. Je v záujme klienta informovať sa o jeho obsahu.

30. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku zariadenia, je klient povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia jeho pobytu v zariadení pri vyúčtovaní ubytovania a služieb, alebo výnimočne a so súhlasom vedenia zariadenia aj na základe daňového dokladu – faktúry. V prípade, ak klient odmietne uhradiť vzniknutú škodu, resp. nezaplatí riadne a včas v tejto súvislosti vystavený daňový doklad – faktúru; je zariadenie oprávnené požadovať od klienta aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zariadenia na náhradu spôsobenej škody.

31. Klient zariadenia má povinnosť svoj pobyt ukončiť najneskôr do 13:30 hod. v deň dohodnutého odchodu. V deň odchodu klient uvoľní izbu do 11.00 hod. a odovzdá kľúč od izby poverenému zamestnancovi. Ak tak neurobí, resp. urobí tak neskôr, má zariadenie právo účtovať klientovi doplatok k pobytu vo výške 100 Eur vrátane DPH. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, ako klient vynesie z izby všetky svoje veci a príslušnému pracovníkovi zariadenia oznámi odhlásenie sa z pobytu. Zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu klienta a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby klientom.

32. Zabudnuté veci klientov v zariadení sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov od posledného dňa pobytu klienta v zariadení. Po skončení tejto doby zariadenie odovzdáva zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci zariadenie zašle klientovi len na jeho požiadanie a za úhradu všetkých nákladov s tým spojených.

33. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku. V prípade jeho hrubého alebo opakovaného porušenia, má vedenie zariadenia právo klientov pobyt s okamžitou platnosťou predčasne ukončiť a klient je povinný do 1 hodiny od oznámenia ukončenia pobytu zariadenie opustiť. V takom prípade klientovi zaniká nárok na vrátenie zostávajúcej časti úhrady za pobyt či inú náhradu.

34. Zariadenie si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie pobytu alebo iných služieb záujemcovi, a to bez udania dôvodu.

35. Tento Ubytovací poriadok a právne vzťahy vzniknuté na jeho základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ostatné práva a povinnosti zariadenia a klienta, ktoré nie sú obsiahnuté ani v tomto Ubytovacom poriadku ani vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie služieb v zariadení sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 6

Účinnosť tohto ubytovacieho poriadku je od 11.06.2024.

Kontaktujte nás

Zavolajte denne v čase 9-19 hod. alebo nám napíšte.

Záujem z alavita.sk