Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Recovery Resorts, s.r.o.,
so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov; IČO: 47439645,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B,
telefón +421944227731, e-mail office@recres.sk

ČL. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť Recovery Resorts, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 47439645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B, (ďalej v texte len „RR“), prevádzkuje nezdravotnícke účelové zariadenie ALAVITA, ktoré poskytuje komplexné terapeutické a rehabilitačné služby v oblasti duševného zdravia, vrátane ubytovania, stravovania, skupinových a individuálnych procedúr, podporných a doplnkových služieb.
 2. Tieto VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  (ďalej v texte len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi RR a klientmi (ďalej v texte spoločne aj len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb RR, pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi RR a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi RR a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia RR. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchýlne od VOP má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP.
 3. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných terapeutických a rehabilitačných služieb v oblasti duševného zdravia, vrátane ubytovania, stravovania, skupinových a individuálnych procedúr, podporných a doplnkových služieb.

ČL. 2 VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah – právny vzťah, vzniká v zásade na základe :

 • zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu;
 • písomnej, telefonickej alebo e-mailovej objednávky klienta, potvrdenej zo strany RR; v prípade, že rezervácia, objednávka príp. voucher nebude zo strany RR potvrdená (-ý), zmluvný vzťah medzi potencionálnym klientom a RR nevzniká.
 • uhradenia ceny za poskytované služby;
 • uplatnenia darčekového poukazu vydanej RR so súhlasom, resp. potvrdením RR o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 • zmluvný vzťah s potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. vouchera zo strany RR. V prípade, že RR rezerváciu alebo objednávku príp. voucher  s presným termínom nástupu zo strany RR potencionálneho klienta nepotvrdí, môže klientovi ponúknuť vrátenie zaplatených finančných prostriedkov, alebo navrhnúť mu iný termín.

2. Zmluvný vzťah s potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. vouchera s presným termínom nástupu zo strany RR. V prípade, že RR rezerváciu alebo objednávku, príp. voucher potencionálneho klienta nepotvrdí, potencionálny klient nie je oprávnený užívať ubytovacie priestory zariadenia, ktoré si mal záujem objednať alebo rezervovať (nebytové priestory-izby), ako aj spoločné priestory zariadenia a používať služby RR.

ČL. 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Následne potom, ako RR potvrdí objednávku vyhotovenú podľa predchádzajúceho článku 2 bod 2., vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zálohu  vo výške 100% ceny objednávky a to na bankový účet RR najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na pobyt alebo najneskôr  21  dní pred dňom absolvovania prvej procedúry. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom nástupu, je potrebné uhradiť cenu obratom a potvrdenie o úhrade zaslať e-mailom alebo poštou na adresu RR. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka bez ďalšieho zrušená v celom rozsahu. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných a zo strany RR potvrdených služieb. Rovnako sa postupuje aj pri úhrade za objednanú a potvrdenú požiadavku na transfer. V prípade, ak si klient objedná službu „transfer“ neskôr,  než si objednal a dostal potvrdenú objednávku na pobyt spolu so zálohovou faktúrou, je povinný vykonať úhradu platby za transfer najneskôr 3 dni pred potvrdeným dátumom transferu. V opačnom prípade má RR právo takúto objednávku bez náhrady stornovať. Nezaplatenie za transfer sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody a RR má súčasne nárok na náhradu škody. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných  a zo strany RR potvrdených služieb.
 2. RR ako poskytovateľ služieb vydáva darčekové poukážky, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Darčekové poukážky je možné zakúpiť na internetovej stránke RR. Platnosť darčekovej poukážky je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba RR, uvedená na darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa darčekovou poukážkou preukáže. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na internetovej stránke www.alavita.sk v časti „kontakty“. Po potvrdení rezervácie zo strany RR sa táto stáva záväznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovým prevodom. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám zo svojho.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v tom momente, ku ktorému bola celá pripísaná na účet RR v banke uvedenej v zmluve, resp. na faktúre,  alebo v potvrdení objednávky. Nezaplatenie v rozpore s dohodnutými podmienkami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody.
 5. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom, alebo v prípade riadneho nezaplatenia kúpnej ceny a nezaplatenia v termíne uvedenom v zmluve, na faktúre, alebo v potvrdení objednávky, majú RR právo od zmluvy odstúpiť, alebo objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú RR nárok na náhradu škody.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu je tzv. „daň za ubytovanie“, ktorý sa vzťahuje na objednané prenocovanie a osobu. Výška dane za ubytovanie je 0,50€/na osobu a noc (vrátane DPH). 
 7. Osobitné ustanovenia o realizovaní platby kúpnej ceny pri zmluve uzavretej na diaľku:
  Úhradu za pobyt a objednané a potvrdené služby môže klient uskutočniť platobným príkazom v jeho banke, alebo prostredníctvom internetbankingu v prospech uvedeného účtu:
  • Názov organizácie: Recovery Resorts, s.r.o., adresa Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava
  • Číslo účtu IBAN: SK3311000000002940023447
  • SWIFT/BIC/: TATRSKBX
  • Názov banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Faktúru je možné, okrem vyššie uvedených spôsobov, uhradiť aj prostredníctvom linku, ktorý klient obdrží spolu so zálohovou faktúrou.

ČL. 4 OBJEDNÁVANIE POBYTU A VOĽNE PREDÁVANÝCH PROCEDÚR

Klient si môže pobyt, resp. voľne predávané procedúry, objednať osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou na adrese RR. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP. Po zaplatení celkovej ceny RR odošlú klientovi na ním uvedenú adresu, resp. adresu uvedenú v e-maili, liste alebo v telefonickej objednávke pokyny na pobyt. Obdobne v prípade objednania voľne predávaných procedúr klient obdrží  kúpeľný preukaz s rozvrhom a načasovaním procedúr po zaplatení ich celkovej ceny, resp. v prvý deň pri nástupe na voľne predávané procedúry.

ČL. 5 DĹŽKA POBYTU, PRÍCHOD A ODCHOD

 1. Dĺžka trvania pobytových programov je pevne stanovená a pohybuje v trvaní 7 a 14 dní.
 2. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním.
 3. Príchod je od 14,00 hod. a odchod je v čase do 13,30 hod..

ČL. 6 TRANSFERY

RR ponúkajú klientom prepravu z dopravných uzlov (železničné a autobusové stanice) do účelového zariadenia RR a späť. Ceny uvedených transferov nie sú zahrnuté v cene pobytu a RR ich klientovi poskytnú po vzájomnej dohode na základe vyžiadania, vrátane objednania tejto služby. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP.

ČL. 7 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient má právo :
  1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj na podanie potrebných informácii k cene, obsahu, resp. programu pobytu;
  2. na zrušenie objednaných služieb, t. j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok;
  3. Užívať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR, ako aj užívať spoločné priestory účelového zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s pobytom spojené. Uvedené priestory nie je dovolené užívať na kancelárske ani iné účely.

2. Osobitné poučenie klienta o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku:

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
   Klient má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje RR o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese : Recovery Resorts, s.r.o., Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, telefón 0944227731, e-mail office@recres.sk; Na tento účel môžete použiť „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“, ktorý tvorí PRÍLOHU č. 1 týchto VOP.

   Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu office@recres.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdia RR na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám RR vráti všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť RR uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste RR oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Klient má povinnosť :

  1. absolvovať pobyt osobne;
  2. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu, ako aj ďalších účastníkov pobytu, pričom v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky;
  3. dodržiavať vopred stanovený program pobytu;
  4. dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu RR, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností;
  5. rešpektovať pokyny a odporúčania zaslané RR pri potvrdení objednávky;
  6. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v RR;
  7. poskytnúť RR súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí;
  8. klienti, ktorým má byť poskytnutá terapeutická starostlivosť alebo si zakupujú voľne predávané procedúry musia pred svojim nástupom na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry, zvážiť svoj zdravotný i duševný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu, resp. voľne predávaných procedúr (kontraindikácie) a pred nástupom na pobyt sú povinní buď absolvovať vstupnú konzultáciu s odborníkom RR alebo minimálne riadne vyplniť poskytnutý dotazník stavu;
  9. v prípade zrušenia objednávky pobytu, transferu alebo voľne predávaných procedúr oznámiť túto skutočnosť RR a akceptovať storno poplatky;
  10. právnické osoby sú povinné riadne a včas oboznámiť účastníkov pobytu, resp. voľne predávaných procedúr, so znením VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi riadne dodržiavané;
  11. preukazovať sa pri nástupe na pobyt na recepcii preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz, pas) za účelom vedenia evidencie ubytovaných;
  12. cudzí štátny príslušník je povinný RR predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy (Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení).
  13. V posledný deň skončenia pobytu je klient povinný riadne a včas odovzdať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR. V prípade, že klient dobrovoľne neopustí priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory – izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR, pri riadnom ukončení pobytu, alebo pri predčasnom ukončení pobytu zo strany RR v zmysle čl. 8 bod. 2 VOP; vzniká RR právo, po ústnej výzve za prítomnosti dvoch svedkov, bez ďalšieho, pristúpiť za súčinnosti polície k fyzickému vyprataniu jeho osoby a jeho vecí mimo priestorov predmetného ubytovacieho zariadenia (napr. pred vstupnú bránu účelového zariadenia), a to aj za použitia donucovacích prostriedkov.
   Ďalej má RR právo, bez ďalšieho,
   – vstupovať do týchto priestorov a použiť za tým účelom primerané prostriedky, vrátane odstránenia prekážok,
   – uzavrieť tieto priestory a zamedziť klientovi, prípadne aj iným osobám, vstup do nich a vymeniť, tam kde je to potrebné, doterajšie zámky za iné,
   – prerušiť, resp. zabezpečiť prerušenie poskytovania súvisiacich služieb, ktorých poskytovanie je spojené s ich užívaním.

ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI RR

 1. RR má povinnosť pred uzatvorením zmluvy o pobyte, alebo pred predajom voľne predávaných procedúr pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu, resp. voľne predávaných procedúr. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, RR si vyhradzujú právo zmeniť program, alebo cenu pobytu, presunúť dobu konania pobytu, zmeniť ubytovacie zariadenie alebo pobyt zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny sú RR povinné bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni pred začatím pobytu, resp. pred začatím absolvovania voľne predávaných procedúr.
 2. RR majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt alebo odstúpiť od pokračovania v poskytovaní voľne predajných procedúr v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu a výstrahe zo strany RR hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov alebo zamestnancov zariadenia, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti. RR majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt alebo odstúpiť od pokračovania v poskytovaní voľne predajných procedúr v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu zo strany RR opakovane nerešpektuje interné stanovy, pokyny prístupné v tlačenej forme v spoločných priestoroch zariadenia alebo ústne pokyny zamestnancov RR. V takom prípade klientovi zaniká nárok na vrátenie zostávajúcej časti úhrady za pobyt.
 3. RR ako poskytovateľ služieb je oprávnená:
  • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP;
  • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov;
  • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP;
  • inkasovať stornopoplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP;
  • kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby;
  • neprijať a neubytovať klienta, nepotvrdiť mu rezerváciu, objednávku príp. voucher v prípade, že s daným klientom boli v minulosti negatívne skúsenosti počas jeho pobytu v niektorom zo zariadení RR (ak zo strany klienta v minulosti došlo k porušeniu Všeobecných obchodných podmienok RR, ubytovacieho poriadku, prevádzkových poriadkov na iných prevádzkach RR a pod.).

ČL. 9 ZĽAVY Z POBYTOV

V prípade nároku klienta na zľavu si ju klient uplatňuje pri objednávke pobytu. V prípade, že tak neurobí, zľava mu nebude priznaná. Zľavy nie je možné vzájomne spájať, sčítavať, či kombinovať a nevzťahujú sa na last minute pobyty, akciové pobyty a ponuky „na mieru“. Klient si môže uplatniť vyššiu zo zliav, na ktoré má nárok.

ČL. 10 STORNO PODMIENKY

 1. Pobyt a objednanie voľne predajných procedúr možno stornovať iba písomnou formou na adresu RR. Počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do RR.
 2. Výška storno poplatkov pri zrušení pobytu zo strany klienta:
  • do 21 – 15 dní do dňa začiatku pobytu je 30 % z ceny pobytu,
  • do 14 – 8 dní do dňa začiatku pobytu je 50 % z ceny pobytu,
  • do 7 – 0 dní do dňa začiatku pobytu je 100 % z ceny pobytu.
 3. Klientovi nie je poskytovaná žiadna finančná náhrada za objednané a nevyčerpané služby, za zmeny objednaných služieb počas pobytu (ubytovanie, stravovanie, procedúry).
 4. Pri predčasnom ukončení pobytu zo strany klienta, alebo pri  neabsolvovaní všetkých objednaných a potvrdených voľne predajných procedúr nie je klientovi poskytovaná žiadna finančná ani iná náhrada za stravovanie, ubytovanie, terapie, procedúry ani iná náhrada za ďalšie objednané služby. V prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii môže byť naviac klientovi účtovaný storno poplatok vo výške plnej ceny nevyčerpaných objednaných služieb.
 5. Za riadne a včas vykonanú zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiadny poplatok.
 6. Pokiaľ sú RR z určitého dôvodu povinné vrátiť klientovi adekvátnu čiastku zaplatených služieb, vykonajú tak do 30 dní od vzniku nároku. Táto finančná čiastka bude ponížená o príslušný storno poplatok uvedený vyššie, prípadne aj administratívny poplatok v paušálnej výške 50 eur. Transakčné náklady spojené s vrátením ceny služieb znáša klient.
 7. O zmenu už potvrdenej objednávky na transfer môže klient požiadať bez účtovania storno poplatkov najneskôr 5 dní pred pôvodne požadovaným a zo strany RR potvrdeným dátumom transferu. Akákoľvek zmena objednávky (napr. počet osôb, druh vozidla, trasa, dátum, čas) predložená zo strany klienta neskôr než vyššie uvedených 5 dní sa považuje za storno pôvodnej požiadavky so 100 % storno poplatkom. V takýchto prípadoch RR tiež negarantuje, že každej požiadavke na zmenu bude môcť vyhovieť.

ČL. 11 CENY

 1. Cenníky sú uverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke RR, prípadne môžu byť na vyžiadanie poskytnuté aj v tlačenej verzii.
 2. Všetky ceny sú uvedené podľa:
  • typu pobytu;
  • sezóny;
  • kategórie izby (jednolôžková, dvojlôžková, apartmán);
  • druhu voľne predajných procedúr.
 3. RR si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu balíčkov služieb.

ČL. 12 ODMIETNUTIE POSKYTNUTIA SLUŽIEB

 1. RR je oprávnená odmietnuť poskytnutie služieb v prípade kontraindikácií terapeutickej metódy.
 2. RR má právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prí­padne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné
 3. RR si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplné alebo ne­správne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že pobyt úmyselne neobjedná.
 4. Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré obdrží na potvrdenej objednávke, zaslanej RR. Klient je povinný potvrdenie objednávky riadne a včas skontrolovať a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť RR, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti pri príchode do RR braný zreteľ.
 5. V prípade, že je objednávka klienta zasielaná e-mailom, RR potvrdzuje objednávku na rovnakú e-mailovú adresu, z ktorej obdržali objednávku. Ak klient požaduje zaslať potvrdenie objednávky na inú e-mailovú adresu, RR tak urobí v prípade, že táto požiadavky bude jednoznačne uvedená v texte objednávky. RR nezodpovedá za nedoručiteľný, resp. nedoručený e-mail a rozhodujúci je ich údaj o odoslaní z RR.

ČL. 13 USTANOVENIA O DARČEKOVÝCH POUKAZOCH

 1. RR ako poskytovateľ služieb vydáva zľavové kupóny na poskytnutie služieb RR v rôznych nominálnych hodnotách, resp. výškach zľavy, ktoré môže klient použiť pri využívaní služieb tak, že si na základe zľavového kupónu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej na zľavovom kupóne.
 2. Zľavový kupón platí na všetky druhy pobytov, ktoré sa uskutočnia v termíne uvedenom na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení ktoréhokoľvek pobytu, a to v účelovom zariadení a na termíny pobytov uvedených na predmetnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť výhradne len na zakúpenie celého pobytu, pokiaľ nie je na zľavovom kupóne výslovne uvedené inak.
 3. Kód zľavového kupónu je potrebné nahlásiť pri rezervácii pobytu a pobyt zarezervovať vopred  na tam uvedenom tel. čísle RR, a to najneskôr 30 kalendárnych dní  pred uplynutím platnosti kupónu. Platnosť kupónu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je potrebné predložiť pri platbe za pobyt.
 4. Zľavy a kupóny nie sú kumulovateľné, zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, je nevratný a nevymieňa sa. RR majú výhradné právo určiť termín uplatnenia zľavového kupónu. Pokiaľ sú na zľavovom kupóne uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené na zľavovom kupóne.

ČL. 14 NESPLNENIE ZMLUVNEJ POVINNOSTI V DÔSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠEJ MOCI

 1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.
 2. Pre prípad podľa predošlého bodu tohto článku si RR vyhradzujú právo klientom, ktorí už zaplatili za pobyt, resp. služby; ponúknuť v lehote do 3 mesiacov presun termínu alebo náhradné plnenie za zvýhodnených podmienok a ak klient v termíne stanovenom RR takéto riešenie neodsúhlasí vznikne mu nárok na vrátenie zaplatenej sumy v lehote do 6 mesiacov.

ČL. 15 REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok RR, ktorý upravuje reklamácie a reklamačné konanie tvorí Prílohu č. 2 VOP.

ČL. 16 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov klienta, jeho právach a ich uplatňovaní sú zverejnené na https://www.alavita.sk/ochrana-sukromia/.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 10.02.2024.

PRÍLOHY: