Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Recovery Resorts, s.r.o.,
so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov; IČO: 47439645,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B, 
telefón +421944227731, e-mail office@recres.sk

ČL. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť Recovery Resorts, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 47439645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B, (ďalej v texte len „RR“), prevádzkuje nezdravotnícke účelové zariadenie ALAVITA, ktoré poskytuje komplexné terapeutické a rehabilitačné služby v oblasti duševného zdravia, vrátane ubytovania, stravovania, skupinových a individuálnych procedúr, podporných a doplnkových služieb.
 2. Tieto VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  (ďalej v texte len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi RR a klientmi (ďalej v texte spoločne aj len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb RR, pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi RR a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi RR a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia RR. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchýlne od VOP má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP.
 3. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných terapeutických a rehabilitačných služieb v oblasti duševného zdravia, vrátane ubytovania, stravovania, skupinových a individuálnych procedúr, podporných a doplnkových služieb.

ČL. 2 VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah – právny vzťah, vzniká v zásade na základe :

 • zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu;
 • e-mailovej objednávky klienta zaslanej RR prostredníctvom formulára “Objednávka pobytu” na stránke www.alavita.sk, potvrdenej zo strany RR; v prípade, že rezervácia, objednávka príp. darčekový poukaz (ďalej len “poukaz”) nebude zo strany RR potvrdená (-ý), zmluvný vzťah medzi potencionálnym klientom a RR nevzniká.
 • uhradenia ceny za poskytované služby;
 • uplatnenia poukazu vydanej RR so súhlasom, resp. potvrdením RR o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 • zmluvný vzťah s potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. poukazu zo strany RR. V prípade, že RR rezerváciu alebo objednávku príp. poukazu s presným termínom nástupu zo strany RR potencionálneho klienta nepotvrdí, môže klientovi ponúknuť vrátenie zaplatených finančných prostriedkov, alebo navrhnúť mu iný termín.

2. Zmluvný vzťah s potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. poukazu s presným termínom nástupu zo strany RR. V prípade, že RR rezerváciu alebo objednávku, príp. poukaz potencionálneho klienta nepotvrdí, potencionálny klient nie je oprávnený užívať ubytovacie priestory zariadenia, ktoré si mal záujem objednať alebo rezervovať (nebytové priestory-izby), ako aj spoločné priestory zariadenia a používať služby RR.

ČL. 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Následne potom, ako RR potvrdí objednávku vyhotovenú podľa predchádzajúceho článku 2 bod 2., vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zálohu vo výške 100% ceny objednávky, a to na bankový účet RR najneskôr do 14 dní pred dňom nástupu na pobyt. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 14 dní pred dňom nástupu na pobyt, je potrebné uhradiť zálohovú faktúru bezodkladne po jej obdržaní od RR a potvrdenie o úhrade zaslať e-mailom RR. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka bez ďalšieho zrušená v celom rozsahu. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných a zo strany RR potvrdených služieb. 
 2. RR ako poskytovateľ služieb vydáva poukazy, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Poukazy je možné zakúpiť na internetovej stránke RR. Platnosť poukazu je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe poukazu výhradne len do doby trvania platnosti poukazu. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba RR, uvedená na poukaze, bude poskytnutá osobe, ktorá sa poukazom preukáže. Najmenej 21 dní pred dňom zamýšľaného nástupu je držiteľ poukazu povinný rezervovať si konkrétny termín uplatnenia poukazu, resp. začiatku jeho pobytu, a to emailom, cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tieto kontakty na RR sú uvedené na internetovej stránke www.alavita.sk v časti „Kontakty“. Po potvrdení rezervácie zo strany RR sa táto stáva záväznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovým prevodom. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby hradí klient.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v deň, v ktorý bola v plnej výške pripísaná na účet RR v banke uvedenej na zálohovej faktúre. Nezaplatenie v rozpore s dohodnutými podmienkami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody.
 5. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom alebo v prípade neuhradenia plnej kúpnej ceny v termíne uvedenom na faktúre v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má RR právo od zmluvy odstúpiť a objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú RR nárok na náhradu škody.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou ceny pobytu je Daň za ubytovanie (miestna daň), ktorá sa vzťahuje na objednané prenocovanie a osobu. Výška dane za ubytovanie v obci Liptovské Revúce je 0,50€/na osobu a noc. 
 7. Osobitné ustanovenia o realizovaní platby kúpnej ceny pri zmluve uzavretej na diaľku:

  Úhradu za pobyt a objednané a potvrdené služby môže klient uskutočniť platobným príkazom v jeho banke, alebo prostredníctvom internetbankingu v prospech uvedeného účtu:
  • Názov organizácie: Recovery Resorts, s.r.o., adresa Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava
  • Číslo účtu IBAN: SK3311000000002940023447
  • SWIFT/BIC/: TATRSKBX
  • Názov banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

ČL. 4 OBJEDNÁVANIE POBYTU A doplnkových služieb

Klient si môže pobyt s príslušným programom, resp. doplnkové služby, objednať prostredníctvom objednávkového formuláru na internetovej stránke www.alavita.sk. Odoslaním formulára s konkrétnymi požiadavkami na pobyt a doplnkové služby klient vytvorí a odošle RR svoju objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP. Následne RR odošlú klientovi na ním poskytnutú emailovú adresu príslušnú zálohovú faktúru. Po prijatí celkovej úhrady v termíne splatnosti tejto zálohovej faktúry RR odošlú klientovi na ním poskytnutú emailovú adresu pokyny a užitočné informácie k pobytu. V prípade, že má klient záujem priobjednať si doplnkové služby v priebehu jeho pobytu, objednávku môže zrealizovať osobne alebo telefonicky. RR mu odošle zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť ešte pred čerpaním predmetných služieb a súčasne zaslať potvrdenie o zrealizovaní bankového prevodu na email RR.

ČL. 5 DĹŽKA POBYTU, PRÍCHOD A ODCHOD

 1. Dĺžka trvania pobytových programov je pevne stanovená a pohybuje v rozmedzí 1 až 3 týždne. Jedným dňom pobytu sa rozumie 1 noc, resp. 1 prenocovanie.
 2. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním.
 3. Príchod na pobyt je v čase 16:00 – 17:00 hod. a odchod je v čase do 13:30 hod..

ČL. 6 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient má právo :
  1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj na podanie potrebných informácii k cene, obsahu, resp. programu pobytu;
  2. na zrušenie objednaných služieb, t. j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok;
  3. užívať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory – izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR, ako aj užívať spoločné priestory účelového zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s pobytom spojené. Tieto priestory nie je dovolené užívať na iné ako uvedené účely.

2. Osobitné poučenie klienta o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku:

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
   Klient má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje RR o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese : Recovery Resorts, s.r.o., Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava – Ružinov, e-mail office@recres.sk; Na tento účel môžete použiť „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“, ktorý tvorí PRÍLOHU č. 1 týchto VOP.

   Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu office@recres.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdia RR e-mailom.

   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
   Po odstúpení od zmluvy Vám RR vráti úhradu za pobyt a doplnkové služby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to po uplantení storno podmienok uvedených v týchto VOP, pokiaľ bola žiadosť o odstupenie od zmluvy doručená menej ako 21 dní pred dňom začiatku predmetného pobytu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.

  3. Ak klient má nárok uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy do dňa pred dňom začiatku jeho pobytu.

3. Klient má povinnosť :

  1. absolvovať pobyt osobne;
  2. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu, ako aj ďalších účastníkov pobytu, pričom v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky;
  3. dodržiavať vopred stanovený program pobytu;
  4. dodržiavať ustanovenia Ubytovacieho poriadku, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu RR, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností;
  5. rešpektovať pokyny a odporúčania zaslané RR pri potvrdení objednávky;
  6. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v RR;
  7. poskytnúť RR súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí;
  8. klienti, ktorým má byť poskytnutá terapeutická starostlivosť alebo si zakupujú doplnkové služby, musia pred svojim nástupom na pobyt zvážiť svoj zdravotný i duševný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu a pred nástupom na pobyt sú povinní riadne vyplniť poskytnutý dotazník aktuálneho stavu;
  9. v prípade zrušenia objednávky pobytu a prípadných doplnkových služieb oznámiť bezodkladne túto skutočnosť RR a akceptovať storno podmienky uvedené v týchto VOP;
  10. právnické osoby sú povinné riadne a včas oboznámiť účastníkov pobytu (vlastníkov, zamestnancov) so znením VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi riadne dodržiavané;
  11. preukazovať sa pri nástupe na pobyt na recepcii preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz, pas) za účelom vedenia evidencie ubytovaných;
  12. cudzí štátny príslušník je povinný RR predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy (Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení).
  13. V posledný deň skončenia pobytu je klient povinný riadne a včas odovzdať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory – izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR. V prípade, že klient dobrovoľne neopustí priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory – izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v RR, pri riadnom ukončení pobytu, alebo pri predčasnom ukončení pobytu zo strany RR v zmysle čl. 7 bod. 2 VOP; vzniká RR právo, po ústnej výzve za prítomnosti dvoch svedkov, bez ďalšieho, pristúpiť za súčinnosti polície k fyzickému vyprataniu jeho osoby a jeho vecí mimo priestorov predmetného ubytovacieho zariadenia (napr. pred vstupnú bránu účelového zariadenia), a to aj za použitia donucovacích prostriedkov.
   Ďalej má RR právo, bez ďalšieho,
   – vstupovať do týchto priestorov a použiť za tým účelom primerané prostriedky, vrátane odstránenia prekážok,
   – uzavrieť tieto priestory a zamedziť klientovi, prípadne aj iným osobám, vstup do nich a vymeniť, tam kde je to potrebné, doterajšie zámky za iné,
   – prerušiť, resp. zabezpečiť prerušenie poskytovania súvisiacich služieb, ktorých poskytovanie je spojené s ich užívaním.

ČL. 7 PRÁVA A POVINNOSTI RR

 1. RR má povinnosť pred uzatvorením zmluvy o pobyte pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu, resp. doplnkových služieb. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, RR si vyhradzujú právo zmeniť program, presunúť dobu konania pobytu alebo pobyt zrušiť. Tieto zmeny sú RR povinné bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
 2. RR majú právo od zmluvy odstúpiť alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu zo strany RR hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov alebo zamestnancov zariadenia, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti. RR majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt aj v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu zo strany RR opakovane nerešpektuje interné stanovy, pokyny prístupné v tlačenej forme v spoločných priestoroch zariadenia alebo ústne pokyny zamestnancov RR. V takom prípade klientovi zaniká nárok na vrátenie zostávajúcej časti úhrady za pobyt.
 3. RR ako poskytovateľ služieb je oprávnená:
  • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP;
  • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov;
  • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP;
  • inkasovať stornopoplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP;
  • kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby;
  • neumožniť záujemcovi absolvovať pobyt bez potreby udania dôvodu.

ČL. 8 Garancia spokojnosti

 1. V prípade, že klient nie je spokojný s kvalitou poskytovaných služieb RR, má nárok počas 3. dňa pobytu do 16.00 hod. požiadať odborného zamestnanca RR (lektora) o predčasné ukončenie pobytu bez potreby udania dôvodu. Táto garancia sa vzťahuje na pobyty, ktorých trvanie je dlhšie ako 14 dní, resp. 13 nocí.
 2. Klient a RR písomne uzavrú Dohodu o ukončení pobytu.
 3. V dni nasledujúcom po dni uzavretia Dohody o ukončení pobytu je klient povinný odovzdať zamestnancovi RR kľúč od svojej izby a do 12.00 hod toho dňa opustiť priestory centra.
 4. RR vráti klientovi parciálnu sumu z ceny pobytu, zodpovedajúcu zostávajúcej nevyužitej časti jeho pobytu. RR vráti predmetnú sumu formou dobropisu bankový účet klienta najneskôr do 21 dní od uzavretia Dohody o ukončení pobytu.

ČL. 9 STORNO PODMIENKY

 1. Objednaný pobyt vrátane doplnkových služieb možno stornovať iba emailom na office@recres.sk. Počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni doručenia storna do emailovej schránky RR. 
 2. Výška storno poplatkov pri zrušení pobytu zo strany klienta:
  • do 21 – 15 dní do dňa začiatku pobytu je 30 % z ceny pobytu,
  • do 14 – 8 dní do dňa začiatku pobytu je 50 % z ceny pobytu,
  • do 7 dní – v deň začiatku pobytu je 100 % z ceny pobytu.
 3. Klientovi nie je poskytovaná žiadna finančná náhrada ak sa na pobyt nedostaví alebo keď na nejaký čas opustí centrum v priebehu pobytu.
 4. Pri predčasnom ukončení pobytu zo strany klienta alebo pri nevyužití všetkých či časti doplnkových služieb nevzniká klientovi nárok na žiadnu finančnú ani iná náhradu nezužikovanej časti pobytu a služieb. Výnimkou je len uzavretie Dohody o ukončení pobytu v súvislosti s uplatnením Garancie spokojnosti, definovanej v čl. 8 týchto VOP.
 5. Za riadne a včas oznámenú zmenu osoby, ktorá využije objednané služby (klienta) sa neúčtuje žiadny poplatok.
 6. Pokiaľ sú RR povinné vrátiť klientovi celú alebo parciálnu časť sumy za uhradené služby, a pokiaľ sa vrátenie neriadi iným ustanovením týchto VOP, vykonajú tak do 30 dní od vzniku nároku. Táto finančná čiastka bude ponížená o príslušný storno poplatok uvedený vyššie, prípadne aj administratívny poplatok v paušálnej výške 50 eur. 

ČL. 10 CENY

 1. Cenníky sú uverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke RR v časti “Cenník” a prípadne môžu byť na vyžiadanie poskytnuté aj v tlačenej verzii.
 2. Všetky ceny sú uvedené podľa:
  • typu pobytu;
  • kategórie izby (jednolôžková, dvojlôžková);
  • druhu doplnkových služieb.
 3. RR si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu balíčkov služieb.

ČL. 11 ODMIETNUTIE POSKYTNUTIA SLUŽIEB

 1. RR je oprávnená odmietnuť poskytnutie služieb v prípade, že klient nie je schopný samostatne absolvovať všetky súčasti pobytu, že vykazuje prvky správania, ktoré by mohli narušiť kvalitu pobytu pre ostatných klientov (výbuchy hnevu, asociálne prejavy, nedostatočná telesná hygiena a pod.). Platí to tiež pri výskyte kontraindikácií u klienta, ktoré by boli prekážkou pri využití alebo dosiahnutia zlepšení s ohľadom na edukačné, rozvojové a terapeutické metódy, využívané počas pobytu.
 2. RR má právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prí­padne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné.
 3. RR si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplné alebo ne­správne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že pobyt úmyselne neobjedná. Tiež klienta, ktorý si opakovane objednal pobyt, avšak úhradu zálohovej faktúry nezrealizoval ani v dodatočnej lehote po dni splatnosti.
 4. Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré obdrží na potvrdenej objednávke či v zálohovej faktúre, obdržanej od RR. Klient je povinný tieto údaje riadne a včas skontrolovať a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť RR, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky a zálohovú faktúru. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti pri príchode do RR braný zreteľ.
 5. Ak klient požaduje zaslanie potvrdenia objednávky na inú e-mailovú adresu, ako uviedol pri odoslaní objednávky. RR tak urobí v prípade, že táto požiadavka bude jednoznačne uvedená v texte objednávky, vrátane emailovej adresy na doručenie potvrdenia objednávky. 

ČL. 12 USTANOVENIA O zľavových kódoch

 1. RR ako poskytovateľ služieb vydáva zľavové kódy na poskytnutie služieb RR v rôznych nominálnych hodnotách, resp. percentách zliav. Tie môže klient použiť pri nákupe služieb tak, že si na základe zľavového kódu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej v súvislosti s konkrétnym zľavovým kódom.
 2. Konkrétny zľavový kód sa vzťahuje vždy na určený pobyt alebo službu, zakúpené v určenom termíne. Zľavový kód je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení pobytu alebo služby. 
 3. Zľavový kód je potrebné uviesť pri objednávaní pobytu do poľa “Poznámka” objednávkového formuláru. Platnosť kódu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo v prezentačných materiáloch a pri promo akciách RR. 
 4. Zľavové kódy nie sú kumulovateľné. RR majú výhradné právo určiť termín uplatnenia zľavového kódu. Pokiaľ sú pri zľavovom kóde uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené v informácjách o využití zľavového kódu.

ČL. 13 NESPLNENIE ZMLUVNEJ POVINNOSTI V DÔSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠEJ MOCI a prekážok využitia prevádzkových priestorov

 1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. To platí aj v prípade náhlej a nepredpokladateľnej prekážke vo využívaní prevádzkovej budovy zariadenia, ako napríklad zistenie narušenia statiky, porucha kľúčového technického zariadenia, významné narušenie strešnej krytiny poveternostnými faktormi a pod. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.
 2. Pre prípad podľa predošlého bodu tohto článku si RR vyhradzujú právo klientom, ktorí už zaplatili za pobyt, resp. služby; ponúknuť v lehote do 3 mesiacov presun termínu a ak klient v termíne stanovenom RR návrh tohto riešenia neodsúhlasí v lehote 7 dní, vznikne mu nárok na vrátenie nezužitkovanej zaplatenej sumy v lehote do 6 mesiacov odo dňa uplynutia tohto návrhu.

ČL. 14 REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok RR, ktorý upravuje reklamácie a reklamačné konanie tvorí Prílohu č. 2 VOP.

ČL. 15 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov klienta, jeho právach a ich uplatňovaní sú zverejnené na https://www.alavita.sk/ochrana-sukromia/.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 11.06.2024.

PRÍLOHY:

Kontaktujte nás

Zavolajte denne v čase 9-19 hod. alebo nám napíšte.

Záujem z alavita.sk